VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU LEGINOVO.COM

 

PREVÁDZKOVATEĽ

E.K.Company s.r.o.
Rudohorská 32
974 11 Banská Bystrica
IČO: 53172264
DIČ: 2121292107
Nie je platiteľ DPH

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica
odbor výkonu dozoru a právny odbor
tel.č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 1) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 1.1 Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

2) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

2.1 Tovar doručovaný Slovenskou poštou

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške v závislosti od váhy balíka podľa aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty. Doručíme Vašu objednávku Slovenskou poštovou spoločnosťou do 48 hodín od prijatí objednávky. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí! Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

2.2 Tovar doručovaný spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Poštovné je účtované vo výške 3,50€ za každý balík. Doručenie prebieha spoločnosťou GLS a objednávka je prevzatá prepravcom do 48 hodín od prijatí objednávky. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí! Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

3) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Každý tovaru zakúpený na stránke www.leginovo.com podlieha 2 ročnej záruke. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

4) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

5) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené e-mailom najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty alebo doručený na adresu spoločnosti E.K. Company s.r.o., Rudohorská 32, Banská Bystrica 97411. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

6) Doručenie a dodacie podmienky

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

6.1 Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Vyplňte reklamačný formulár
  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

6.2 Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky.

7) Spôsoby úhrady

Bankový prevod – tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

Dobierka – zákazník platí pri prevzatí balíka platí sumu podľa vystavenej faktúry

8) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 5. Obchodných podmienok.

Poštovné hradíme my iba ak je tovar poškodený alebo ste obdržali nesprávny tovar.

9) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

 9.1 Ako postupovať

Pre zrýchlenie reklamácie, vyplňte reklamačný formulár. 

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: 

1)Vyplňte reklamačný formulár a zašlite ho spolu s výrobkom na adresu– “E.K. Company s.r.o. Rudohorská 32, Banská Bystrica 974 11, Slovensko ”. Pri vrátení tovaru je preprava hradená stranou kupujúceho. 
2)Pri žiadosti o výmenu tovaru za inú veľkosť a reklamácie je preprava k nám na adresu E.K. Company s.r.o. Rudohorská 32, Banská Bystrica 97411, Slovensko hradená stranou kupujúceho a preprava vymeneného tovaru alebo reklamácie naspäť k zákazníkovi hradená zo strany predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie = vyplneného reklamačného formuláru) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

10) PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť E.K. Company s.r.o. , sídlo:  Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, IČO:  53 17 22 64
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné. Telefonický kontakt +421 907 120 678, email: e.k.company.slovakia@gmail.com
Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
„Osobné údaje“ (ďalej len „OÚ“) sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Ako návštevník alebo zákazník webstránky www.leginovo.com spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.
 

10.2 Účely spracúvania OÚ, právne základy spracúvania OÚ, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

10.2.1 Osobné údaje na spracovanie objednávky

Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a úspešné vybavenie objednávky.
Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje dobu uchovávania týchto osobných údajov.
Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

10.2.2 Cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového prehliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google.

10.3 Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

10.4 Príjemcovia osobných údajov

 • Slovenská pošta – prepravná spoločnosť
 • E.K. Company s.r.o. – Vlastník e-shop stránky leginovo.com
 • Mailchimp – zabezpečenie on-line marketingu
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

10.5 Doba uchovania osobných údajov

Správca uchováva osobné údaje

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
 • Po dobu, kým nie je odvolaný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účel marketingu, najviac však 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

10.6 Spracovanie nasledujúcich osobných údajov

a) indentifikačné údaje, ktorými sa rozumie meno a priezvisko

b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumie osobné údaje, ktorá nám umožňujú kontakt s vami, ktorými sú e-mailová adresa, telefónne číslo a poštovná adresa

c) nastavenie newslettera, druh členstva vo vernostnom programe a hodnotenie produktov a služieb

d) údaje o vašich objednávkach, ktorými sú údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsob doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách

Váše Legínovo “E.K. Company s. r. o.”

Obchodné podmienky sú platné od 06.09. 2020 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu